ul. Cicha 36 95-054 Ksawerów
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
ul. Cicha 36 95-054 Ksawerów
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Usługa
Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych
26 października 2020 roku weszły w życie nowe przepisy BHP, dotyczące pracy z urządzeniami energetycznymi. Zastępują one dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku. Zgodnie z nowelizacją przepisów każde urządzenie energetyczne musi posiadać instrukcję eksploatacji, która opisuje zasady bezpiecznej pracy.
  • Nie masz doświadczenia w przygotowywaniu takich dokumentów?
  • Potrzebujesz aktualizacji istniejących już instrukcji?
  • Zależy Ci na tym, aby dokument został napisany przystępnym i zrozumiałym językiem?
  • Chcesz mieć pewność, że instrukcja zostanie wykonana z należytą starannością i zgodnie z najnowszymi przepisami prawa?

Przygotujemy dla Ciebie szczegółowe instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych zgodne z aktualnymi przepisami prawa lub zaktualizujemy istniejące dokumenty.

✆ +48 604 170 594 | ✉️ urel@urel.pl

Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji urządzeń elektrycznych?

Charakterystykę urządzenia energetycznego lub urządzeń energetycznych;
Opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
Zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim;
Opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
Zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych;
Wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
Identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych oraz zasady postępowania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń;
Organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych;
Wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”, określone w odrębnych przepisach;
Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach.