ul. Cicha 36 95-054 Ksawerów
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
ul. Cicha 36 95-054 Ksawerów
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Usługa
Nadzory budowlane

Inspektor nadzoru, który zadba o twoją inwestycję

 • Zależy Ci na podniesieniu jakości i terminowości wykonywanych robót elektrycznych?
 • Chcesz mieć pewność, że Twoje zasoby i materiały są wykorzystywane w optymalny sposób?
 • Potrzebujesz wsparcia technicznego i uczciwego doradcy, który pomoże wyeliminować ewentualne usterki, które mogą utrudnić odbiór końcowy inwestycji?

Skorzystaj usług wykwalifikowanego inspektora nadzoru inwestorskiego, który zadba o to, aby realizacja robót elektrycznych przebiegała zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i aktualnymi przepisami prawa.

Nadzory elektryczne w praktyce

Prace naprawcze przeprowadzane w budynku, gdzie pracują lub mieszkają ludzie bywają bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe do wykonania. Właśnie dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia usterek do których mogłoby dojść już w okresie realizacji inwestycji.

Co możemy dla ciebie zrobić?

 • Weryfikacja projektów pod kątem prawa budowlanego i obowiązujących standardów
 • Sprawdzanie jakości wykonanych instalacji i zgodności z projektem oraz przepisami
 • Badania jakości prac i wykorzystywanych materiałów
 • Kontrola i odbiór instalacji elektrycznych
 • Weryfikacja kosztów realizacji projektów
 • Testy i pomiary

Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą, aby dowiedzieć się więcej o pomiarach ochronnych i sprawdzonych sposobach ograniczających wydatki na prąd.

✆ +48 604 170 594 | ✉️ urel@urel.pl

Co mówi prawo?

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
 1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych;
 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
  • – wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
  • – żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.